CONTACT US
Address:
Daliang Wusa 59 hao 2-201
Foshan, Guangdong
Zip 528005 , China
Email:  fsmaxin@yeah.net
             cs@maxin.us
Tel: +86-18038074011